Concept-programma ROOD

Inleidende woorden bij concept-programma ROOD

Voor je ligt het concept-programma voor ROOD. De afgelopen maand hebben wij als bestuur meermaals gezeten om te schrijven aan een concept-programma. Op de afgelopen ledenvergadering is een motie aangenomen om aan de slag te gaan met een concept voor een politieke basis en oriëntatie voor ROOD. De datum die hieraan gekoppeld werd was 15 augustus. Door vakanties, zomerschool en onderhandelingen met de SP konden we niet voor die tijd een fatsoenlijk concept leveren. Als bestuur zijn we nog niet compleet tevreden over alle punten die in het programma staan, wel vinden we het tijd om de discussie hierover van start te laten gaan. We hopen dat dit concept-programma een goed startpunt is voor discussie binnen onze organisatie over wat onze politieke basis moet zijn. Naar aanleiding van de discussie hierover komen we op 24 oktober met een tweede versie die uiteindelijk besproken zal worden op de ALV van 21 november. 

Het concept-programma is opgebouwd uit drie delen. Onze analyse van de huidige maatschappij en haar instituten, ons doel als organisatie en als laatste onze strategie om ons doel te bereiken. Wij vinden dit een logische opbouw en structuur voor het uiteindelijke programma. Wel is het belangrijk te benadrukken dat zoals elk onderdeel van dit concept-programma dit later nog aangepast kan worden. Voel je daarom ook vrij om naast wijzigingen voor te stellen voor de inhoud van het programma, dat ook te doen voor de opbouw en structuur van het programma. We hebben ervoor gekozen om het kort en algemeen te houden. Het is dan ook geen lijst met standpunten over onderwerpen maar kan wel de basis vormen voor ons handelen.

Wij vinden het erg belangrijk dat dit concept uitgebreid besproken wordt in ROOD-groepen. Verder vinden er eind september en begin oktober een aantal regionale discussieavonden plaats waar leden hun mening kunnen delen, hier komt binnenkort een mail over. Om landelijk ideeën over het programma uit te wisselen moedigen wij ook iedereen aan om artikelen en opinies te schrijven voor de ROOD-website.

Inzendingen en andere reacties of vragen kunnen gestuurd worden naar info@roodjongindesp.nl

Met kameraadschappelijke groet, 

Het ROOD-bestuur

Programma ROOD

I. Analyse

Kapitalisme en tegenstellingen

Ons tijdperk wordt gekenmerkt door onzekerheid, crisis en uitbuiting van de mensheid en natuur. Deze problemen zijn het gevolg van de verhouding tussen economische klassen. In onze tijd, de kapitalistische periode in de geschiedenis, is dat de verhouding tussen het proletariaat (de arbeidersklasse) en de bourgeoisie (de bezittende klasse). Iedereen die afhankelijk is van het loonfonds is onderdeel van de werkende klasse. Naast arbeiders vallen ook gepensioneerden, werklozen en mensen die afhankelijk zijn van het inkomen van een ander onder deze klasse. De bezittende klasse bestaat uit degenen die de productiemiddelen in handen hebben. Dat is al het bezit dat nodig is voor het produceren van goederen en diensten. In ons systeem is het de bezittende klasse, een kleine minderheid, die de macht in handen heeft. Hun belang is het maken van zoveel mogelijk winst ten koste van mens en natuur. Hun belangen staan tegenover de onze.

Dit is het duidelijkst zichtbaar op de werkvloer, waar werkende mensen strijden voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden waar het kapitaal dit juist niet wil. Maar ook andere vormen van onderdrukking, zoals racisme, seksisme en onderdrukking van LHBTI’ers worden versterkt door het kapitalisme. Als je weinig geld hebt en elk moment je baan kwijt kan raken denk je wel twee keer na voordat je je uitspreekt tegen onderdrukkende systemen. 

Een ander voorbeeld van die tegenovergestelde belangen is de klimaatcrisis. Omdat de kapitalisten alleen produceren voor winst maken ze de planeet kapot. De rampzalige gevolgen hiervan komen ook weer terecht bij degenen die het hardst onderdrukt worden. Individuele actie is niet genoeg, het gaat om het systeem.

Democratie en de staat

Hoewel we in Nederland veel democratische rechten hebben gewonnen, zoals het algemeen kiesrecht, is ons systeem niet democratisch. De economie en productie is in handen van de kapitalisten. Bovendien hebben ze via lobbyisten veel invloed op wetgeving. Personeel heeft vrijwel niets te zeggen over hoe de productiemiddelen gebruikt worden. Ook het staatsapparaat staat niet aan onze kant: het moet ervoor zorgen dat het kapitalisme kan blijven functioneren en zal het privaateigendom van de kapitalisten beschermen. Aan de andere kant kan het kapitaal de wet omzeilen of zonder serieuze gevolgen negeren. 

Politiek

De huidige gevestigde politiek, waaronder ook linkse partijen, kan geen antwoord bieden op de uitbuiting en crises van het kapitalisme. Zij lost de tegenstelling tussen de werkende klasse en de bezittende klassen niet op. Het verhogen van lonen of het creëren van sociale voorzieningen via het parlement zijn enkel tijdelijke oplossingen en kunnen onder druk van het kapitaal op elk moment weer worden teruggedraaid. 

Aan de andere kant zijn er in het verleden ook pogingen geweest om te breken met het kapitalisme en het socialisme in te voeren, zoals in de Sovjet Unie. Deze hebben niet de radicale verandering gebracht die we zoeken en zijn grotendeels vervallen in bureaucratische dictaturen. We moeten leren van deze geschiedenis en voorkomen dat we dezelfde fouten maken.

II. Doel

Onze strijd is de strijd voor de emancipatie van de mensheid als geheel. Dit houdt niet enkel de strijd tegen discriminatie in onze huidige maatschappelijke context in, maar ook het bevrijden van de volledige mensheid van onderdrukking door een einde te maken aan de klassenmaatschappij. Een maatschappij waar iedereen bijdraagt naar hun mogelijkheden en krijgt naar hun behoefte. Waar de economie wordt ingericht op een transparante en democratische manier, zonder geld of privaat eigendom. Waar werk geen noodzakelijkheid is om te overleven, maar een behoefte van ieder mens. Waar de staat is afgestorven. Kortom een maatschappij waar men zich vrij van onderdrukking kan ontwikkelen.

III. De weg

De arbeidersklasse zal zich moeten organiseren voor haar belangen omdat ze geen toegang heeft tot de macht en productiemiddelen. De tegenstellingen van het systeem zorgen dat ze dit moeten blijven doen. Uiteindelijk is het in het belang van de arbeidersklasse om te breken met het kapitalisme en te komen tot het socialisme. Daarom willen we de strijd van de arbeidersbeweging verbinden aan de strijd voor het socialisme. 

De strijd voor het socialisme kunnen we niet alleen in het parlement voeren. De instituties van de staat zullen niet aan onze kant staan. Daarom moeten we de steun vergaren van een meerderheid van de bevolking om zo de kapitalistische staat omver te werpen en een democratische republiek te stichten onder leiding van de arbeidersklasse. Deze machtsovername, waarin de werkende klasse de instituties van het huidige systeem overneemt, afbreekt en vervangt, is de revolutie waar wij voor strijden. 

Ook kan dit niet enkel in één land. Het kapitalisme is een internationaal systeem en de kapitalisten voeren de klassenstrijd ook internationaal. Een machtsovername in één of enkele landen wordt gehinderd door economische isolatie en embargo’s. Daarom moeten we ons ook internationaal organiseren.

Om ons doel te bereiken moeten we streven naar een onafhankelijke socialistische partij die staat voor de belangen van de werkende klasse en nauw verbonden is met vakbonden en sociale bewegingen. Deze partij moet intern ook democratisch zijn. Als we de maatschappij willen democratiseren moeten we bij onszelf beginnen. Ze moet staan voor vrijheid van spreken, publicatie en informatie en al haar vertegenwoordigers moeten verkozen en terugroepbaar zijn. Er moet geen sprake zijn van theoretische eenheid, maar acceptatie van verschillende meningen en eenheid in actie.

Wij als ROOD zijn deze partij niet, maar als jongerenorganisatie die strijdt voor een nieuwe maatschappij zien wij wel de noodzaak voor zo’n partij. Om dit te bereiken moeten we ons oriënteren op de bestaande arbeidersbeweging. Door middel van activisme, agitatie en scholing proberen we jongeren te politiseren en te organiseren tegen het kapitalisme. We moeten sociale bewegingen versterken en onze ideeën en analyses verspreiden. Het is onze taak als revolutionaire jongerenorganisatie om jongeren op te leiden tot politiek leiders van de arbeidersklasse. Zo kunnen we bouwen aan de beweging die de basis vormt voor de machtsovername van de arbeidersklasse en uiteindelijk zal leiden tot emancipatie van de mensheid als geheel.